.

Birim Kalite Komisyonu Görevleri

 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve ilgili birim yöneticisine önerilerde bulunmak,
 • Birim iş süreçlerini hazırlamak, değerlendirmek ve gerekli hallerde revize etmek,
 • Birim genelinde iç kontrole ilişkin süreçleri yürütmek ve izlemek,
 • Birim Kalite Komisyonu kararlarının ilgili birim genelinde uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Birim İç Değerlendirme Raporunu ve diğer bilgileri hazırlamak ve istenilen zamanda Kalite Koordinatörlüğüne sunmak,
 • Bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak ve her türlü desteği vermek,
 • Üniversite iç ve dış değerlendirme sonucunda düzenlenen raporun sonuç, değerlendirme ve önerileri doğrultusunda birim yöneticisine önerilerde bulunmak,
 • Kalite Koordinatörlüğü veya birim yönetimi tarafından kalite ile ilgili belirlenen diğer çalışmaları yürütmektir.

Footer Menü

 • Yönetim
 • Personel
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci
 • Topluluk işlemleri Genel
 • Konferans ve Sergi Salonu
 • Üniversitemiz Güncel Öğrenci Sayısı
 • Sık Sorulan Sorular
 • MAKÜ Aile Sağlığı Merkezi
 • Topluluk Listesi İşleyiş